§ 1.1

Klubbens navn er Midtfyns Volleyballklub.

 

§ 1.2

Klubben er hjemmehørende i Faaborg-Midtfyn Kommune.

 

§ 2.

Klubbens formål er at dyrke og udbrede volleyball.

 

§ 3.

Som medlem kan optages enhver. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen. Udmeldelse kan kun ske ved henvendelse til bestyrelsen. Medlemmerne er pligtige til at under­kaste sig klubbens love og reglementer og alle i henhold hertil trufne bestemmelser, samt at yde bistand efter evne til varetagelse af klubbens opgaver. Såfremt bestyrelsen under hensyntagen til klubbens interesser finder det nødvendigt kan et medlem ekskluderes fra klubben. Medlemmet har ret til at få prøvet eksklusionen på førstkommende generalforsamling. Prøvning sker dog kun efter begæring herom.

 

§ 4.1

Generalforsamling afholdes hvert år i januar. Generalforsamling­en er klubbens højeste myndighed. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer over 15 år, dog skal der i bestyrelsen være mindst 2 over 18 år.

 

§ 4.2

Dagsorden for generalforsamling:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab pr. 1.1.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1. og 2. suppleant samt revisorer og revisorsuppleant for 1 år.
  6. Eventuelt. 
§ 4.3

Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel og er beslutningsdygtig uden hensyntagen til de fremmødtes antal. Simpelt stemmeflertal er afgørende, dog kræves mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer til fordel for en lovændring. Forslag, der ikke er bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, kan ikke vedtages. Dette gælder dog ikke forslag til nye bestyrelsesmedlemmer.

 

§ 5.1

Bestyrelsen er selvkonstituerende og virker fra generalforsamlingsdatoen. Bestyrelsen består af formand, kasserer, sekretær og 2 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der hvert år afgår henholdsvis 2 og 3 medlemmer. Udtræder et eller flere medlemmer af bestyrelsen inden udløbet af deres valgperiode, indtræder supleanten (-erne). Bestyrelsen holder møde efter behov. Bestyrelsen har den daglige ledelse af klub­ben, og nedsætter udvalg efter behov. Bestyrelsen eller klubbens medlemmer kan ikke gældsætte klubben og klubben hæfter kun for forpligtelser med de af klubben ejede midler. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.

 

§ 5.2 Ekstraordinær generalforsamling kan holdes, når bestyrelsen eller 20% af medlemmerne ønsker det. Indkaldelse skal ske med 14 dages varsel. Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling:
  1. Valg af dirigent.
  2. Behandling af indkomne forslag.
  3. Eventuelt.
§ 6.

Klubben kan kun opløses, såfremt dette vedtages på en ordinær generalforsamling og en efterfølgende ekstraordinær generalfor­samling med et flertal på mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer. Ekstraordinær generalforsamling afholdes i så tilfælde inden 4 uger fra den ordinære generalforsamling og varsles iht. § 5, stk. 2. Bestyrelsen sørger for indkaldelse. Afhændelse af klubbens midler bestemmes af den sidste generalforsamling .Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

 

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling Hillerslev d. 11. september 1974

Ændret på generalforsamling Espe d. 11. september 1978

Ændret på generalforsamling Espe d. 31. januar 1981

Ændret på generalforsamling Ringe, d. 20. januar 1987

Ændret på generalforsamling Ringe, d. 20. januar 1998

Ændret på generalforsamling Ringe, d. 24. januar 2006