Midtfyns Volleyballklub kan gemme og bruge oplysninger om dig efter følgende retningslinier og politik.

Se hele beskrivelsen (pdf) i nyt vindue - KLIK HER!

 

§ 1.1

Klubbens navn er Midtfyns Volleyballklub.

 

§ 1.2

Klubben er hjemmehørende i Faaborg-Midtfyn Kommune.

 

§ 2.

Klubbens formål er at dyrke og udbrede volleyball.

 

§ 3.

Som medlem kan optages enhver. Kontingentet fastsættes af bestyrelsen for et år ad gangen. Udmeldelse kan kun ske ved henvendelse til bestyrelsen. Medlemmerne er pligtige til at under­kaste sig klubbens love og reglementer og alle i henhold hertil trufne bestemmelser, samt at yde bistand efter evne til varetagelse af klubbens opgaver. Såfremt bestyrelsen under hensyntagen til klubbens interesser finder det nødvendigt kan et medlem ekskluderes fra klubben. Medlemmet har ret til at få prøvet eksklusionen på førstkommende generalforsamling. Prøvning sker dog kun efter begæring herom.

 

§ 4.1

Generalforsamling afholdes hvert år i januar. Generalforsamling­en er klubbens højeste myndighed. Stemmeret har alle aktive medlemmer over 15 år. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer over 15 år, dog skal der i bestyrelsen være mindst 2 over 18 år.

 

§ 4.2

Dagsorden for generalforsamling:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning.
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab pr. 1.1.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1. og 2. suppleant samt revisorer og revisorsuppleant for 1 år.
  6. Eventuelt. 

 

Klub:

Bestyrelsen vil arbejde for at volleyballsporten bliver udbredt på Midtfyn. Dette indebærer, at klubben er socialt velfungerende, ligesom den skal være økonomisk velfunderet.

Klubben skal kunne tilbyde sine medlemmer ordnede forhold, hvad angår træningsfaciliteter, trænere og bolde.

Spillerne skal deltage aktivt i klubbens sociale liv og være indstillet på, at klubben også kan sætte krav til den enkelte spiller om deltagelse i diverse arbejdsopgaver.

 

Ungdomsafdeling:

Der skal være mulighed for at dyrke volleyball for alle aldersgrupper fra 10 års alderen og opefter. Alle hold skal have mulighed for deltagelse i træning og stævner. Klubben skal sikre, at der er rekvisitter og udstyr, som tilgodeser de unge.

Holdet og træneren skal selv fastsætte de sportslige målsætninger. Klubben skal sikre, at de unges ønsker og holdninger bliver hørt.

Forældrene skal inddrages i arbejdet med holdene, herunder med løsning af praktiske problemer og opgaver.

Der skal være velkvalificerede trænere til alle ungdomshold.

 

Seniorafdeling:

Der skal være mulighed for at dyrke volleyball på flere sportslige niveauer for både herre- og damespillere, hvilket betyder, at for klubbens bedste herre- og damehold er den overordnede målsætning en plads i 2. division.

 

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 4. september 2002